top of page

મુદત તારીખો 2021/22

સેન્ટ રિચાર્ડ્સ વર્ષમાં 38 અઠવાડિયા માટે ખુલ્લું રહે છે અને વેસ્ટ સસેક્સ કાઉન્ટી કાઉન્સિલ દ્વારા પુષ્ટિ કરાયેલ ટર્મ તારીખોને અનુસરે છે.

વસંત અવધિ

સમર ટર્મ

 5મી જાન્યુઆરીથી 8મી એપ્રિલ 2022

 25મી એપ્રિલથી 20મી જુલાઈ 2022

પાનખર અવધિ 

થવાની તારીખો  સલાહ આપી

About Drop off and Collection :

About Admissions:

About Fire Safety & Emergency Evacuation:

About Behaviour:

About Code Of Conduct:

About Safer Recruitment:

bottom of page